اهداف

  • معرفی و عرضه فن آوری های نرم افزاری و سخت افزاری طراحی، اجرا، برنامه ریزی و مدیریت در صنعت ساختمان جهت تحقق توسعه ­ی پایدار در حوزه های آب، برق، سوخت، معماری، مهندسی مکانیکال و الکتریکال، تکنولوژی، استانداردهای بین المللی ، هوشمند سازی و کنترل
  • معرفی و عرضه اختراعات و ابداعات در این حوزه
  • هم افزایی علمی، فنی، تجاری فن آوری های نوین در این حوزه با مشارکت علمی و اجرایی متخصصین و شرکت های داخلی و خارجی
  • انعکاس نتایج علمی و عملی این همایش در بازنگری و تدوین مقررات ملی ساختمان
  •  برگزاری دوره های تمدید و ارتقای پایه نظام مهندسی