مشهد 2017

 

مشهد از ديرباز به عنوان يك شهر فرهنگي تاريخي شناخته شده است و نمادهاي ارزشمند و بي بديلي در اين حوزه دارد. شهرهايي كه ميزباني فرهنگ در تمام دنيا هستند تلاش مي كنند كه بيش ازهر چيزي روي نماد فرهنگي و ميراث به جا مانده هنري شهرشان تاكيد نمايند.

در همين راستا بنا به انتخاب سازمان آيسسكو(سازمان همكاري كشورهاي اسلامي) مشهد از ابتداي سال 2017 به مدت يك سال به عنوان پايتخت فرهنگي كشورهاي اسلامي انتخاب شده است.انتخاب و نام گذاري مشهد فرصتي است ارزشمند، كه مي تواند بيش از گذشته مشهد را به عنوان يكي از شهر هاي بزرگ و مطرح ايران با پتانسيل هاي بسيار و موقعيتي مناسب  پيش روي عرصه هاي بين المللي و الگوهاي نمونه يك شهر باسابقه فرهنگ اسلامي در همه زمينه ها و ابعاد به دنيا معرفي نمود اميد است با همت و همياري همه نهاد ها و ارگان هاي دست اندركار در اين مهم كوشا باشيم.