اقتصاد و توسعه

  • اقتصاد انرژی، الگو های سرمايه گذاری
  • اتلافات در شبکه های توزیع برق، آب و گاز شهری
  • بهره وری انرژی در سازمان های دولتی، بخش های صنعتی و مسکونی
  • اقتصاد و چرخه­ ی زندگی ساختمان (Building Life Cycle)
  • چالش های سرمايه گذاری در حوزه­ ی انرژی و آب در صنعت ساختمان