سیستم های الکتریکال

  • ملاحظات طراحی و اجرای سیستم های الکتریکال
  • روشنايی كارآمد و لوازم خانگی هوشمند
  • فن آوری نوین در تجهیزات الکتریکال
  • توليد برق در ساختمان مولدهای مقياس كوچك CHP, Micro CHP
  • ذخیره سازی انرژی در ساختمان ها
  • تعرفه های پویا و فن آوری ها و برنامه های پاسخگویی بار