منابع انرژی و مدیریت مصرف

  • منابع انرژی های نو و کاربردهای آن
  1. انرژی زمین گرمایی
  2. انرژی خورشیدی
  3. انرژی باد
  4. واحدهای بيوگاز خانگی
  • سامانه های ذخيره سازی انرژی های تجديد پذير( ESS )
  • مدیریت مصرف انرژی
  • بهره گيری حداكثری از منابع انرژی منطقه ای