قوانین، سیاست ها و راهبرد ها

  • قوانین توسعه­ ی پایدار در ایران و جهان
  • بیانیه ها و پروتکل های جهانی محیط زیست مبانی نظری آن
  • ارزیابی سیاست های حمایتی و تشویقی استفاده از فن آوری های نوین در توسعه­ ی پایدار (ایران و جهان)
  • نقش سازمان های نظام مهندسی، دانشگاه ها، سازمان های دولتی، و شهرداری ها در توسعه ی پایدار
  • جایگاه ضوابط و مقررات ملی ساختمان در بهينه سازی مصرف انرژی
  • ارزیابی عملکرد شركت های خدمات انرژی
  • ارزیابی قانون اصلاح الگوی مصرف، هدفمندی يارانه ها و تعرفه گذاری انرژی
  • ESCO و توسعه ­ی مديريت انرژی در ساختمان ها
  • ارتباط بین دستگاه ها و سازمان های دولتی در بحث پایداری