هوشمند سازی ساختمان

  • راهکارهای نوین مدیریت مصرف انرژی
  • سامانه های هوشمند مديريت ساختمان ( BMS )
  • كنترل، مدیریت و پايش مصرف در ساختمان و موتورخانه ها
  • تجهيزات نوين در كنترل و پايش مصرف
  • ارزيابی مالی ساختمان هوشمند
  • روش های شبيه سازی پویا در طراحی ساختمان های پایدار
  • طراحی شبكه ها و توسعه ­ی پروتكل ها برای ساختمان های هوشمند
  • سيستم های سايبر- فيزيكی براي ساختمان ها
  • كنتورهای هوشمند ( زيرساخت های اندازه گيری پيشرفته AMI )
  • ساختمان های هوشمند يكپارچه بر ريز شبكه ها