ساختمان پایدار

 • استانداردهای جهانی ساختمان های سبز
 • مشخصات ساختمان های پایدار
 1. سایت های پایدار
 2. بهره برداری مناسب منابع آب
 3. انرژی و اتمسفر
 4. منابع و مصالح
 5. کیفیت هوای داخلی ساختمان
 • چرخه ­ی زندگی ساختمان و ملاحظات طراحی
 • مشخصات ساختمان های سبز، انرژی صفر و مولد انرژی (Energy Plus, Zero Energy, Green Building)
 • علم جداره های بیرونی ساختمان (Building Envelope Science)
 • خلاقیت های معماری و مهندسی در ساختمان های پایدار