2

رضا جمشیدی (ایران – مشهد)
رییس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خراسان رضوی
عضویت های علمی و حرفه ای :
۱.   معاون برنامه ریزی واشتغال استانداری خراسان رضوی
۲.   مدیر کل دفتر برنامه ریزی وبودجه استانداری خراسان رضوی
۳.   معاون امور بودجه سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خراسان رضوی