اسدی

نماینده مدیر کل در همایش

احمد اسدی (ایران – مشهد)
 قائم مقام مدیر کل راه و شهرسازی در همایش
مهندسی نقشه برداری و کارشناس ارشد طراحی شهری
دبیر سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی (عضو اصلی هیات مدیره )
تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی – دانشگاه علمی کاربردی
عضویت های علمی و حرفه ای:
۱.    کارشناس رسمی دادگستری
۲.    کارشناس رسمی سازمان نظام مهندسی ساختمان
۳.   رییس هیات مدیره جامعه مهندسان نقشه بردار خراسان رضوی
ایمیل : Ahmadasadi_Eng@yahoo.com