عرفانیان

دبیر علمی

محمد جواد عرفانیان جم  (ایران – تهران)
مشاور فن آوری و تشکل های حرفه ای معاونت مسکن و ساختمان
کارشناسی ارشد معماری / دانشگاه علم و صنعت ایران
معمار و مدیر شرکت معماری آرکوتک 
مدرس دروس طرح معماری ۴ و ۵ / دانشگاه آزاد اسلامی تهران – واحد جنوب
عضویت های علمی و حرفه ای:
۱.    عضو انجمن معماران استان بریتیش کلمبیا کانادا AIBC
۲.   عضو سازمان تهیه کنندگان مشخصات فنی ساختمان کانادا CSC
۳.    عضو سازمان ساختمانهای سبز کانادا CaGBC
۴.    عضو سازمان نظام مهندسی کشور
ایمیل : hamiderfanian0@gmail.com                وب سایت : www.archotec.com