124

رزومه کامل

دکتر عباس آخوندی  (ایران – تهران)
وزیر راه و شهرسازی 
دکتری اقتصاد سیاسی از دانشگاه رویال هالووی لندن
کارشناسی ارشد مهندسی راه و ساختمان از دانشگاه تهران
عضو هیات علمی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران