تفاهم نامه دبيرخانه با دانشكده مهندسی فردوسی

تفاهم نامه دبيرخانه فن آوری های نوين صنعت ساختمان با دانشكده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد در تاريخ ۹۵/۰۴/۰۵ منعقد گرديد.

 

۴