تفاهم نامه فی مابین دبیرخانه مشهد با دبیرخانه مقررات ملی شیراز

پیرو مذاکرات به عمل آمده فی مابین دبیرخانه دایمی فن آوری های نوین صنعت ساختمان مستقر در مشهد و دبیرخانه مقررات ملی مستقر در شیراز در خصوص همکاری های متقابل تفاهم نامه ای در تاریخ ۹۵/۰۴/۰۳ منعقد گردید.

 

1012