مشهد میزبان همایش ملی فن آوری های نوین ساختمان

http://www.irna.ir/rkhorasan/fa/News/82261081/