1878208

حامد مظاهریان (ایران – تهران)
دکتری معماری اسلامی / دانشگاه لندن
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی
دانشیار دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران
ایمیل : mazaheri@ut.ac.ir