718015152014400

محمد شکرچی زاده (ایران – تهران)
دکتری سازه- مصالح ساختمان / دانشگاه اینسا – فرانسه
رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی / مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
استاد تمام دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران / پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران
ایمیل : shekarch@ut.ac.ir