کارگاه های مجازی

یکشنبه مورخ  ۹۵/۱۱/۲۴

مراسم افتتاحیه و سخنرانی مقامات – ساعت ۸:۳۰ – سالن A
کنترل دود در ساختمان – ساعت ۱۳:۳۰ – سالن A – (تمامی گروهها )
مدیریت عملکرد بهینه ساختمان – ساعت ۱۳:۳۰ – سالن B – (تمامی گروهها )
عایق های حرارتی فوم الاستومری انعطاف پذیر – ساعت ۱۳:۳۰ – سالن (C) – (مکانیک – عمران )
شاخص های سنجش پایداری در ساختمان – ساعت ۱۳:۳۰ – سالن (D) – (تمامی گروهها )
به کارگیری انرژی خورشیدی در ساختمان و نقش خواص نوری در سطوح ساختمان – ساعت ۱۳:۳۰ – سالن (E) – (تمامی گروهها)
سیستم های نوین نمای ساختمان – ساعت ۱۵:۳۰ – سالن (A) – (تمامی گروهها)
مدیریت عملکرد بهینه ی ساختمان – ساعت ۱۵:۳۰ – سالن (B) – (تمامی گروهها)
اصول و کاربردهای مدل سازی انرژی ساختمان – ساعت ۱۵:۳۰ – سالن (C) – (تمامی گروهها)
مخاطرات بلوک های پلی استایرن غیر استاندارد – ساعت ۱۵:۳۰ – سالن (D) – (تمامی گروهها)
چالش ها ، تهدیدات و امنیت سایبری در شهر هوشمند – ساعت ۱۵:۳۰ – سالن (E) – (تمامی گروهها)

 

دوشنبه  مورخ  ۹۵/۱۱/۲۵
اصول طراحی سامانه های ایستا در معماری پایدار – ساعت ۸:۳۰ – سالن (A) – (تمامی گروهها )
انتخاب سیستم روشنایی بهینه و آشنایی با نرم افزار شبیه سازی DIALUX – ساعت ۸:۳۰ – سالن (B) – (برق – معماری)
سقف های عرشه بتنی و سقف های وافلی (مهانیت ) – ساعت ۸:۳۰ – سالن (C) – (عمران – معماری)
طراحی سیستم پمپ دور متغیر به وسیله ی شیرهای کنترل دبی مستقل از فشار – ساعت ۸:۳۰ – سالن (D) – (مکانیک)
مدیریت ،ممیزی و رده بندی انرژی در ساختمان – ساعت ۸:۳۰ – سالن (E) – (تمامی گروهها)
اصول طراحی سامانه های ایستا در معماری پایدار – ساعت ۱۰:۲۰ – سالن (A) – (تمامی گروهها )
بتن و توسعه ی پایدار – ساعت ۱۰:۲۰ – سالن (B) – (عمران – معماری)
اینترنت اشیا در شهر هوشمند – ساعت ۱۰:۲۰ – سالن (C) – (تمامی گروهها)
طراحی سیستم پمپ دور متغیر به وسیله ی شیرهای کنترل دبی مستقل از فشار و نگه داشت انرژی در ساختمان ها با استفاده از فن آوری TES – ساعت ۱۰:۲۰ – سالن (D) – (مکانیک )
سیستم EC در تصفیه فاضلاب خاکستری و سیستم های تصفیه فاضلاب صنعتی و بهداشتی – ساعت ۱۰:۲۰ – سالن (E) – (عمران -معماری – مکانیک)
جدا ساز لرزه ای در سازه ها – ساعت ۱۳:۳۰ – سالن (A) – (عمران)
استاندارد LEED و ساختمان های سبز – ساعت ۱۳:۳۰ – سالن (B) – (تمامی گروهها)
زیر ساخت های ارتباطی (IOT) هوشمند نمونه های اجرایی ساختمان سبز – ساعت ۱۳:۳۰ – سالن (C) – (تمامی گروهها)
سیستم های هوشمند سازی و مدیریت انرژی در ساختمان ها – ساعت ۱۳:۳۰ – سالن (D) – (تمامی گروهها)
دیگ های چگالشی – ساعت ۱۳:۳۰ – سالن (E) – (مکانیک)
بتن های ویژه و توسعه پایدار – ساعت ۱۵:۲۰ – سالن (A) – (عمران)
شهرپایدار اصول و راهبردها – ساعت ۱۵:۲۰ – سالن (B) – (تمامی گروهها)
تحلیل اکولوژیکی ساختمان های بلند – ساعت ۱۵:۲۰ – سالن (C) – (تمامی گروهها)
مدیریت پسماند در توسعه پایدار شهری – ساعت ۱۵:۲۰ – سالن (D) – (تمامی گروهها)
ارایه راهکارهایی برای طراحی پایدار – ساعت ۱۵:۲۰ – سالن (E) – (تمامی گروهها)