fiber_manual_recordنشست دبیرخانه فن آوری های نوین صنعت ساختمان با دبیرخانه صنعتی سازی و توسعه فناوری مرکز تحقیقات17 مرداد 1395

مهردوست

 

سومین جلسه دبیرخانه صنعتی سازی و توسعه فناوری مرکز تحقیقات که متشکل از نمایندگان مرکز و سایر سازمانها و معاونت های مرتبط وزارت متبوع در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۱ در اتاق جلسات معاونت تحقیقات برگزار گردید .طی این جلسه مسوول دبیرخانه فن اوری های نوین صنعت ساختمان  محمدرضا مهردوست گزارش مختصری از سه همایش برگزارشده در مشهد توضیحاتی ارایه نمودند و همچنین ازبرنامه های همایش چهارم  و محورهای همایش که در اواخر دی ماه برگزار خواهد گردید نیزمطالبی را بیان نمودند و نظر حاضرین در جلسه اخذ گردید.