اگر در همایش ثبت نام کرده اید، کارت ورود را چاپ کنید

 

.

ثبت نام کنندگان گرامی که به صورت مجازی در همایش ثبت نام نموده اند مشمول انتخاب کارگاه از طریق سایت نمی باشند. ثبت نام کنندگان مجازی، جهت دریافت اطلاعات بیشتر الزامی است عضو کانال mhudpnu@ شوند.

 .

اگر هم ثبت نام نکرده اید، متاسفانه مهلت ثبت نام به اتمام رسیده است.