fiber_manual_recordفیلم کارگاه آموزشی شاخص های سنجش پایداری در ساختمان

شاخص های سنجش پایداری در ساختمان / کارگاه آموزشی مسعود قاسم زاده

شاخص های سنجش پایداری در ساختمان / کارگاه آموزشی غزاله راهب / پارت 1 

شاخص های سنجش پایداری در ساختمان / کارگاه آموزشی غزاله راهب / پارت 2