مخاطبین

  • کارشناسان و حرفه مندان تمامی رشته های ساختمانی در حوزه های طراحی، اجرا و بهره برداری
  • سرمایه گذاران، سازندگان حوزه ساختمان
  • بهره برداران و مصرف کنندگان نهایی
  • دانشجویان کلیه رشته های صنعت ساختمان
  • مدیران و تصمیم گیران سازمان های دولتی، خصوصی و مردم نهاد مرتبط با حوزه ساختمان