سید ابراهیم شهیدی
مدیر نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت استان