مدیر اجرایی همایش

محمدرضا مهردوست (ایران – مشهد)
 مدیریت دبیرخانه دائمی فن آوری های نوین صنعت ساختمان
 کارشناسی ارشد مهندسی زلزله / پژوهشکده ساختمان و مسکن مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی
رئیس دفتر منطقه ای شمال شرق مرکز ، تحقیقات راه مسکن و شهرسازی
مدرس / موسسه آموزش عالی خاوران
عضویت های علمی و حرفه ای:
۱.    عضو کارگروه فن آوری نوین و سازه مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی
۲.    دبیر کمیته زلزله استان لغزش های طبیعی استان
۳.   رئیس موسسه بین المللی هوشمند مهندسی زلزله ایران
ایمیل : r.mehrdoust@yahoo.com               وب سایت : www.mhud.ir