قدرت ا… ابک
مدیرکل اداره راه وشهرسازی استان خراسان رضوی(دبیرهمایش)