مهدی سالیانی
مدیر کل  محترم دفتر فنی استانداری خراسان رضوی