پیوستن به شبکه های اجتماعی همایش

گروه مکانیک

https://chat.whatsapp.com/IErDacRqoj3KvQilnJjEJG

 

گروه برق

https://chat.whatsapp.com/KJ8cm1rdDHT9H92SGEGdq5

 

گروه عمران

https://chat.whatsapp.com/IHXbEof8fMIA3YDlbq1fzV

 

گروه ترافیک

https://chat.whatsapp.com/KORsm7VV2YKI8Qa8gBoSnk

 

گروه معماری

https://chat.whatsapp.com/Eod6imMcvXs8tXr385Lzjx

 

گروه شهرسازی

https://chat.whatsapp.com/G6eS1pWq6xJ1KS9W8bWfgv

 

گروه نقشه برداری

https://chat.whatsapp.com/HldtwcRiyqMK5pplqfvzCl