fiber_manual_recordاولین همایش منطقه ای حفاظت ساختمان ها در برابر حریق

فایل PDF شرکت کناف (بررسی رفتار ساختارهاي کناف در زمان بروز حریق و نقش آنها در حفظ و ادامه عملکرد هاي حیاتی ساختمان پیش از اطفاء)

فایل PDF شرکت پدرام (نکات اجرایی و ضوابط مصالح و نما )