fiber_manual_recordگردهمایی بزرگ زلزله و مدیریت بحران (آسیب شناسی زلزله ی اخیر کرمانشاه – سرپل ذهاب)21 آذر 1396

محور اصلی سخنرانی :

درس های برگرفته از زلزله ی اخیر ” کرمانشاه و سرپل ذهاب .”

با حضور سخنرانان و اساتید برجسته ی ملی از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی .

  • دکتر محمد شکرچی زاده رییس مرکز تحقیقات راه و ساختمان و معاون وزیر راه و شهرسازی
  • دکتر بهرام عکاشه پدر علم زلزله ی ایران
  • دکتر علی بیت الهی رییس بخش مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی      و دیگر اساتید برجسته ی کشوری