دبیرخانه دایمی فناوری های نوین صنعت ساختمان

اولین همایش فن آوری های نوین صنعت ساختمان​

محور های همایش
 
 • طراحی سازه ها
 • روش های نوین اجرای سیستم های ساختمانی
 • مواد و مصالح ساختمانی نوین
 • تاسیسات مكانیكی و برقی
 • معماری و شهرسازی
 • علل عدم توفیق تولید صنعتی در ایران
 • طراحی سازه ها
 • روش های نوین اجرای سیستم های ساختمانی
 • مواد و مصالح ساختمانی نوین
 • تاسیسات مكانیكی و برقی
 • معماری و شهرسازی
 • علل عدم توفیق تولید صنعتی در ایران
 • راه كارهای فرهنگ سازی، ترویج و آموزش مهندسان و دست اندركاران صنعت 
 • ساختمان در زمینه ی فن آوری های نوین
پنجمین همایش

مشخصات اولین همایش

نام همایشهمایش ملی فن ­آوری های نوین صنعت ساختمان
تاریخ برگزاری همایش۸۷/۰۸/۱۸ الی۸۷/۰۸/۱۹
تعداد شركت كنندگان در همایش۸۰۰نفر
محل برگزاری همایشهتل پردیسان
تعداد شركت های غرفه دار۶ شركت
تعداد نفر ساعت آموزشی افراد شركت كنندهحدود۸۰۰۰ نفر ساعت
تعداد مقالات پذیرفته شده در همایش
امتیاز همایشصدور گواهینامه­ ی حضور  توسط مركز تحقیقات مركز ساختمان
تعداد مهمانان خارجی

تصاویر همایش