دبیرخانه دایمی فناوری های نوین صنعت ساختمان

درباره ما

دبیر خانه دایمی فناوری های نویس صنعت ساختمان به منظور آشنايي و گسترش فرهنگ صنعتي سازي و به كارگيري آخرين روش ها و فناوري نوين در ساخت و ساز  كشور و با ايجاد پايگاه علمي و تخصصي در انجام امور محوله تاسيس گردیده است.

 

اهداف دبیرخانه

كمك به توسعه فناورى هاى نوين صنعت ساختمان وبرقرارى ارتباط بين بازار عرضه وتقاضا

كمك به تغيير رويكرد توليد كنندگان و دست اندركاران ساختمان از روشهاى سنتى به صنعتى سازى

جلب مشاركت مراكز علمى وتجربى، متخصصان مرتبط با صتعت ساختمان و تشكلهاى مهندسى 

انجام برنامه ريزى براى آموزش مهندسان در مقاطع وفرصت هاى گوناگون براى بهره گيرى از فناوري هاى نوين

آسيب شناسى موانع اجرائى  و استفاده از فناوري هاى نوين در صنعت ساختمان