دبیرخانه دایمی فناوری های نوین صنعت ساختمان

دومین همایش فن آوری های نوین صنعت ساختمان

محور های همایش
 
 • ارزیابی اثر معماری ایرانی- اسلامی در ساخت و سازهای اخیر.
 • نقش مصالح بومی در صنعتی سازی ساختمان و راه كارهای استفاده از آن.
 • سیستم های سازه های مقاوم در برابر زلزله خصوصاً در فن آوری­های نوین ساختمان.
 • نقش مصالح نوین در فن­ آوری های جدید ساختمانی و صنعتی سازی.
 • نقش استفاده از فن­ آوری ­های نوین در ساخت و سازها (زمان، هزینه و كیفیت).
 • الگوهای بومی و محلی در فن آوری های نوین ساختمان و تجارب موفق در كشور.
 • نقش معماری اسلامی- ایرانی در پروژه های مسكن مهر و ارایه­ ی اقدامات انجام شده.
 • راه كارهای به كارگیری و استفاده از فن ­آوری های نوین در بافت های فرسوده (تجربه های موفق).
 • استفاده از تجارب جهانی صنعتی سازی و فن آوری های نوین صنعت ساختمان.
 • آسیب شناسی و تعیین موانع بر سر راه توسعه­ ی صنعتی سازی در ساختمان.
 • بررسی مزایا و معایب فن­ آوری های نوین صنعت ساختمان.
 • كاربرد فن آوری های نوین ساختمان در مسكن روستایی (تجربه های موفق).
 • ارزیابی سیستم های اجراشده در حوزه ی صنعتی سازی در ایران (معماری و سازه).
 • ارایه­ ی راه كارهایی جهت فرهنگ سازی و گسترش استفاده از فن­ آوری های نوین در صنعت ساختمان.
 • ارایه­ ی راه كار هایی جهت حمایت از گسترش صنعتی سازی از طریق متولیان ساخت و ساز كشور.
 • بررسی تأثیر قانون­مندی و یك­سان سازی الگوی ساخت صنعتی و استفاده از فن ­آوری های نوین در گسترش ساخت و ساز صنعتی و جلوگیری از تنوع و پراكندگی­ كاری بازدارنده
 • معرفی سیستم های سازه ای با رویكرد صنعتی (اسكلت و سقف).
 • معرفی سیستم های غیرسازه ای با رویكرد صنعتی (دیوارهای خالی، اجرای معماری، تأسیساتی).
 • معرفی مصالح جدید در سبك سازی سازه ها (بتن های سبك).
 • امكان سنجش جهت نیل به اهداف ذكر شده در برنامه پنجم توسعه در خصوص صنعتی سازی و استفاده از فن­ آوری های نوین
دومین همایش 2

مشخصات دومین همایش

نام همایشهمایش ملی فن آوری های نوین صنعت ساختمان
تاریخ برگزاری همایش۹۰/۰۹/۲۱ الی۹۰/۹/۲۳
تعداد شركت كنندگان در همایش۱۰۰۰ نفر
محل برگزاری همایشنمایشگاه بین المللی
تعداد شركت های غرفه دار۳۸ شركت
تعداد نفر ساعت آموزشی افراد شركت كنندهحدود ۱۲۰۰۰ نفر ساعت
تعداد مقالات ارسالی به همایش۲۰۵ مقاله
تعداد مقالات پذیرفته شده درهمایش۱۵۹
امتیاز همایشارتقاء و تمدید
تعداد مهمانان خارجی۶

 

تصاویر همایش