دبیرخانه دایمی فناوری های نوین صنعت ساختمان

چهارمین همایش فن آوری های نوین صنعت ساختمان

محور های همایش
 
  • اقتصاد و توسعه
  • شهر پایدار
  • ساختمان پایدار
  • منابع انرژي و مدیریت مصرف
  • هوشمندسازي
  • سیستم های مکانیکال
  • سیستم های الکتریکال
  • قوانين ، سياست ها و راهبردها
چهارمین همایش

مشخصات چهارمین همایش

نام همایش همایش ملی فن آوری های نوین صنعت ساختمان
تاریخ برگزاری همایش 95/11/24الی 95/11/25
تعداد شركت كنندگان در همایش 2086 نفر
محل برگزاری همایش سالن صبا
تعداد شركت های غرفه دار
تعداد نفر ساعت آموزشی افراد شركت كننده
تعداد مقالات ارسالی 130
تعداد مقالات پذیرفته شده در همایش 40
امتیاز همایش امتیاز ارتقا پایه و تمدید پروانه
تعداد مهمانان خارجی

تصاویر همایش