دبیرخانه دایمی فناوری های نوین صنعت ساختمان

همایش ششم فناوری های نوین صنعت ساختمان

برگزار کنندگان
مهندس محمدرضا مهر دوست
دکتر سارا آتشی گلستان
مهندس فریبا گرایلی
مهندس نصر
مهندس صاحب دادی
مهندس فائزه مشاری
اسپانسر ها
کارگاه ها