دبیرخانه دایمی فناوری های نوین صنعت ساختمان

صنعتی سازی ساختمان از منظر مدیریت پروژه

چکیده اسلایدهای ارائه
صنعتی سازی ساختمان از منظر مدیریت پروژه

صنعتی سازی ساختمان به عنوان یک راهبرد و رویکرد کل نگر درصنعت ساختمان، باعث ارتقا مولفه های مدیریت پروژه می شود.
صنعتی سازی منجر به افزایش کیفیت و دستیابی به استاندارد، ارتقا ایمنی، تدارکات بهینه، کاهش زمان ساخت و قیمت تمام شده ساختمان می شود که تاثیر فزاینده ای بر ثبات و رونق اقتصاد مسکن، مدیریت مصرف منابع و انرژی دارد.

منبع خبر: https://www.instagram.com/p/C1bYy-7NQux/?igsh=MWFnZjM0aTF0ZTIyag%3D%3D&img_index=1