دبیرخانه دایمی فناوری های نوین صنعت ساختمان

نظرات آقای دکتر دانشگر در خصوص سازندگان و شرکتهای آزمایشگاهی و نقش نظام مهندسی در نهضت ملی مسکن

منبع خبر: https://www.instagram.com/reel/C1oV_wRtZHw/?igsh=djFsdW5qYjJsZG8y