دبیرخانه دایمی فناوری های نوین صنعت ساختمان

 این پنل خورشیدی خاص که هیدروپنل نام دارد، درکنار تولید برق، می تواند از طریق مایع سازی بخار آب در هوا آب آشامیدنی هم تولید کند.
هر پنل روزانه 5 لیتر آب تولید میکند.