دبیرخانه دایمی فناوری های نوین صنعت ساختمان

برگزاری اولین نشست هماهنگی عوامل اجرایی برگزاری هفتمین همایش ملی فناوری های نوین صنعت ساختمان

برگزاری اولین نشست هماهنگی عوامل اجرایی برگزاری هفتمین همایش ملی فناوری های نوین صنعت ساختمان

برگزاری اولین نشست هماهنگی عوامل اجرایی برگزاری هفتمین همایش ملی فناوری های نوین صنعت ساختمان در مشهد مقدس