دبیرخانه دایمی فناوری های نوین صنعت ساختمان

برگزاری نشست حامیان هفتمین همایش ملی فناوری های نوین صنعت ساختمان در محل سالن جلسات هیات مدیره سازمان نظام‌ مهندسی ساختمان استان.

در این نشست ضمن ارایه توضیحات لازم به مدعوین در خصوص ساختار برگزاری هفتمین همایش پیشنهادات و نقطه نظرات عرضه کنندگان محصولات فناوری های نوین در راستای برگزاری هر چه بهتر همایش مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
در پایان ضمن استقبال مدعوین شرکت کننده از برگزاری سری همایش های ملی فنا وری های نوین صنعت ساختمان در استان با توجه به تجربیات برگزاری همایش های مشابه قبلی، ترویج و فرهنگ سازی در الگو های ساخت و ساز استاندارد را لازم و ملزوم برگزاری چنین رویداد هایی از طرف متولیان امر بعنوان یک ضرورت مورد نیاز دست اندر کاران صنعت ساختمان بیان داشتند.