دبیرخانه دایمی فناوری های نوین صنعت ساختمان

پنل خورشیدی هیدروپنل

solar

این پنل خورشیدی خاص که هیدروپنل نام دارد، درکنار تولید برق، می تواند از طریق مایع سازی بخار آب در هوا آب آشامیدنی هم تولید کند.